Umenie sebavýchovy

V základe vzaté nejestvuje na žiadnej úrovni iná výchova než sebavýchova. Z hlbších základov si to uvedomuje predovšetkým anthroposophia, ktorá má o opakovaných pozemských životoch vedomie založené na vede primeranom výskume.
Každá výchova je sebavýchovou a my ako učitelia a vychovávatelia sme iba okolím pre dieťa, ktoré sa vychováva samo. Musíme ponúknuť to najhodnotnejšie okolie, aby sa na nás dieťa vychovávalo tak, ako sa musí vychovávať prostredníctvom svojho vnútorného osudu.
Rudolf Steiner
20.4.1923, GA 306, S. 131f

"Akú rolu má dospelý pri utvárajúcej sa mladej bytosti?"
Záver 1. prednášky všeobecnej náuky o člověku(Opherus 2003, str.32: "Musíme si především uvědomit první pedagogický úkol: nejprve musíme něco udělat ze sebe samých,...")

O konferenci K pramenům zdraví (IPMT)

IPMT - Vzdělávání v antroposofické medicíně

Volná řada  konferencí – letních vzdělávacích programů K pramenům zdraví reprezentuje směr ve zdravotnictví, snažící se rozšířit akademickou medicínu, založenou na přírodních vědách, o pohled věd humanitních, o rozměry sociální a etické, duševní a duchovní. Opírá se přitom o koncept a tradici antroposofické medicíny, která již takřka sto let spojuje moderní západní lékařství s moudrostí o člověku. Z tohoto spojení vyvstávají nové perspektivní přístupy pro diagnostiku, terapii i prevenci.

Mezioborovost aneb Pro koho je konference určena

Konference je určena v první řadě lékařům, farmaceutům, zdravotním sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, kteří se zajímají o širší perspektivy a hlubší kořeny své profese. Slouží jako místo prvního seznámení s tímto přístupem i jako místo jeho dalšího prohlubování.

Otázky po podstatě a původu nemoci a zdraví, po možnostech úspěšné léčby a prevence se zákonitě pojí s otázkou po podstatě člověka. Vyvádějí nás za hranice zdravotnictví do všech oblastí života, především do oblasti mezilidských vztahů, výchovy a vzdělávání, tedy lidského rozvoje a sebeutváření v nejširším slova smyslu. Proto je naše konference již tradičně otevřená i angažovaným pedagogům a vychovatelům, sociálním terapeutům a sociálním pracovníkům, psychologům, psychoterapeutům a kněžím. Jejich vědomí spoluodpovědnosti za lidské zdraví, stejně jako pocit spoluodpovědnosti lékařů za oblast prevence a uzdravování za hranicemi jejich ordinací, mohou být základem pro mezioborovou spolupráci. Taková spolupráce, spojující všechna tato lidem sloužící povolání za společným cílem – „zdravý člověk“ – je jedním z velkých impulzů antroposofické medicíny a může se stát ideálem společensky odpovědného zdravotnictví budoucnosti.

Vítáme všechny, kterým je tato perspektiva blízká. Obzvláště vítáni jsou studenti všech výše zmíněných a souvisejících oborů, kteří hledají inspiraci a cesty, jak svoji budoucí práci dělat co možná nejlépe.

Koncept

Konference K pramenům zdraví navazuje na pětiletý běh vzdělávání IPMT, které se konalo v Českém Krumlově v letech 2010–2014, a zachovává jeho principy a metodiku. Mezioborovost konference se odráží v členění programu na části všem profesím společné a na části oborově oddělené.

Dopolední praktická cvičení a večerní přednášky jsou pro všechny profese společné – rozvíjejí schopnosti vnímání, cítění a nepředpojatého myšlení, potřebné pro diagnózu i terapii, resp. týkají se celistvého a autentického poznání podstaty člověka. Odpolední pracovní skupiny jsou specializovány dle jednotlivých profesí. Některé jsou ryze odborné a pro ostatní povolání uzavřené. Jiné jsou specializované, ale otevřené i zájemcům z jiných povolání. (To je vždy uvedeno u sylabů jednotlivých pracovních skupin).

Tematické zaměření jednotlivých ročníků konference

Každý ročník se obrací k určitému úseku lidského vývoje (biografie) a čerpá z něj témata medicínská, pedagogická, psychologická aj.:

První ročník (2015) se soustředil na vše, co souvisí se zrozením člověka a s obdobím před jeho zrozením – na pohlavnost, partnerské vztahy, sexualitu, prenatalitu, embryologii, gynekologii, porodnictví a péči v těhotenství atd.

Druhý ročník (2016) se zabýval dětstvím od kojeneckého věku do 9 let života a odpovídajícími tématy vývojových fází člověka, medicíny (dětské nemoci, očkování, alergie atd.), výchovně-pedagogickými otázkami (co děti skutečně potřebují od dospělých, na co jsou kdy zralé, jaké principy by měla ctít pedagogika a škola, aby podporovala zdravý vývoj dětí), atd.

Tretí ročník (2017) se věnoval dospívání a vstupu do individuálního života. Dále bychom rádi připravili ročník věnovaný dospělosti a střednímu věku (2018) a antropologicko-vývojový koncept našich konferencí bychom rádi završili ročníkem věnovaným stáří, medicínské péči ve vysokém věku, paliativní medicíně, doprovázení umírajících a jejich blízkých, atd. (2019).

Štvrtý ročník (2018) Vešli sme do proudu myšlenek a prožitků, které nám na jedné straně umožnil hlouběji porozumět lidskému srdci a na druhé straně nás seznámil s charakterem a zákonitostmi středního období života. Střed lidského života, srdce jako orgán středu – to bylo naše téma: Srdce života.


Práca na vlastnej biografii TU

Schéma1, schéma2, schémy spolu, parabola biografie, biografický oblúk

Prečo pracovať na vlastnej biografii?
Proces starnutia prebiehal kedysi inak.
V dávnoveku sa paralelne vyvíjalo telo s duchom. O čo viac bolo vyvinuté telo, o to viac sa i duch vyvíjal a človek bol múdrejší. Preto si vážili starých ľudí. V Starej Indii bol 50-nik na tom tak, ako dnešný 20 ročný človek.
Dnes tento paralelný vývoj nemáme. Ak človek nepracuje na svojom vývoji, nebude viac vyvinutý ako prirodzene, lebo telo je hutnejšie a rozkvitnutie duše a ducha sa nemôže počas vývoja prejaviť. Prirodzený vývoj je dnes možný len do 27 roku. Dovtedy sa prirodzene vyvinie zmyslovosť. Ak sa chceme vyvíjať ďalej, aby sa vyvinuli vyššie články našej bytosti, k tomu už musíme prispieť a vytvoriť si nástroj, aby sme sa mohli vyvíjať. Aj ten, čo sa nechce vyvíjať, je vychovávaný. Životom. Ale to má určité hranice.
Vedome uchopené talenty nedajú prespať moment rozhodnutia pri vývojovej bilancii.
Čo som sa mohol naučiť a čo som sa nenaučil?
Existujú vývojové pravdy na určitých úrovniach. Biografia je spojenie viditeľného s neviditeľným.
Ak odhalím toto tajomstvo, ak tomu porozumiem, dá sa čosi očakávať.


STUDIUM ANTHROPOSOFICKÉ MEDICÍNY
postgraduální / interdisciplinární / mezinárodní
AKADEMIE MILOS BRABINEK

Pozvánka TU

Milé kolegyně a kolegové, milí přátelé,
v červnu 2015 úspěšně ukončilo více než 50 účastníků první cyklus studia Akademie Miloše Brabínka v oboru

ANTROPOSOFICKÁ MEDICÍNA.

Studium v rozsahu 750 vyučovacích hodin vedlo kolegium 55 lektorů (lékařů, farmaceutů, terapeutů) z České republiky, Slovenska, Švýcarska, Nizozemí, Rakouska a Německa. Účastníci z řad lékařů měli možnost získat mezinárodní certifikát „Antroposofický lékař“ udělovaný Lékařskou sekcí v Goetheanu, ve Švýcarsku. Velká část lékařů této možnosti využila a certifikát získala.

V tomto roce začínáme druhý cyklus tohoto tříletého studia, na který jste srdečně zváni.


Popis studia
Cíle, účastníci, průběh studia
Tříletý kurz nabízí fundovaný úvod do antroposofické medicíny. Studium se koná vždy osmkrát ročně ve formátu prodlouženého víkendu (od pátečního rána do nedělního poledne). V každém roce je plánována návštěva některé antroposofické kliniky v Německu či Švýcarsku.

Interdisciplinární studium je určené primárně lékařům a farmaceutům, zúčastnit se ho mohou i vystudovaní terapeuti, zdravotní sestry, případně studenti těchto oborů ze závěrečných ročníků. Smyslem mezioborového pojetí studia je vytvořit možnost pro komplexní porozumění pacientům.
Studium je od počátku koncipované jako mezinárodní, počítáme s účastníky z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa. Přednášky probíhají v češtině a němčině, vždy je zajištěn překlad.
www.antroposofickamedicina.cz (stránky se připravují)

Termíny
Termíny a rámcový program celého tříletého studia přikládáme.
Přihlásit se můžete u MUDr. Wimmerové na mailové adrese miwi@volny.cz. Po přihlášení Vám zašleme detailní informace.Etikoterapie

Kladie si za cieľ nielen fyzické a psychické zdravie človeka, ale aj spirituálny a mravný vývoj. Zodpovednosť za vlastné zdravie sa berie ako mravný predpoklad. Nezaujíma sa o to, akú má človek diagnózu, ale zaujíma sa o to, aký človek tú diagnózu má. Najdôležitejšie je, aby bol klient odhodlaný uzdraviť sa sám vlastnou silou.
Etikoterapia je pomocou pre tých z Vás, ktorí už prestali hľadať príčiny svojich chorôb a životných obtiaží v hmote a začali ju hľadať vo svojej duši.
Motto: Uzdravenie je možné radikálnou zmenou ne-mocného postoja.

Ti z Vás, kteří chtějí najít cestu ze svých konkrétních potíží, přečtěte si
před osobní konzultací knihy Co s doktorem.http://www.etikoterapie.info/cosdoktorem

Bližší informace k osobní konzultaci telefonicky na č.: 00420 775 508 587.

MUDr. Vladimír Vogeltanz
www.etikoterapie.info

 

Waldorfský seminář Praha

Tříleté studium waldorfské pedagogiky obnáší ročně 9 víkendů v Praze a jeden osmidenní pobyt na bio-dynamickém statku v Podkrkonoší. Školné obnáší 13 000 Kč za rok. Počet účastníků je omezen na 60. V září 2019 se otvírá další tříletý studijní běh. Je možno se přihlásit TU

Škola angelológie

Predmetom Školy angelológie je integrálne poznanie a jej motiváciou je sebazdokonalenie, zušľachtenie osobného a celospoločenského života.

Chirofonetika SK

Chirofonetika CZ


Chirofonetika je jemná masáž chrbta, rúk alebo nôh.
Pri masáži terapeut vyslovuje hlásku a súčasne vykonáva zodpovedajúci masážny ťah. Tento ťah napodobňuje prúdenie vzduchu, ktoré pri artikulácii hlásky vzniká v ústach. Tlak, teplo a tvar ťahu, ktorý sa rytmicky opakuje, prebúdza v pacientovi oveľa intenzívnejšie oživenie hlásky, ako keď ju prijíma iba uchom. Oba dojmy, prijaté uchom i kožou ladia. Tým dochádza k niečomu, čo povzbudzuje vôľu, k čomu by ucho samo nemalo schopnosť.
Základ chirofonetiky spočíva v štúdiu prúdenia vzduchu pri tvorbe hlások. Toto prúdenie sa prenáša zodpovedajúcim spôsobom masážnymi ťahmi na telo. Preto pri každej hláske prúdi vzduch inak, každá vyžaduje iné, charakteristické vedenie ťahu.

Vzdelávanie rodičov detí s ťažkosťami v učení

Škola chirofonetiky

2-ročný seminár vzdelávania v CHIROFONETIKE na Slovensku.
Prvý letný intenzívny seminár v Bernolákove, Clemetisova 20.

Vzdelávanie waldorfskej pedagogiky pre materské školy vzdelávanie pre budúcnosť

Staré ideály a očakávania rolí sú opotrebované, už nemajú schopnosť niesť. Kedysi sa mnohé inštinktívne odovzdávalo, z matky na dcéru, z babičky na vnučku. Tieto životné inštinkty dávali podobu všednému dňu, starostlivosti o domácnosť i o deti. Od začiatku 20. storočia, a v zvýšenej miere po roku 1945 sa tento inštinkt vytráca, mladé ženy o neho prišli. Mnohé boli – a sú – preto bezradné. A čo má prísť na miesto inštinktov? Cesta poznania a vedomia, cesta pochopenia súvislostí a skutočností.
Dospelý človek môže dieťa pochopiť na základe viacvrstevnosti jeho bytosti: okrem fyzického tela sa dotvára sústava životných síl, v puberte sa uvolňuje duševnosť, na konci tretieho sedemročia sa objavuje individualita – človek je dospelý. Antropozofické poznanie človeka umožňuje pozerať sa na človeka v jeho celistvosti.
Pre všetkých, ktorí chcú bližšie pochopiť dieťa, jeho bytosť, vývin a potreby.