Umenie myslenia

Pondelok 17:15 - 18:45
Cvičenie myslenia
R.Steiner: Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch
- Knezovičová (popis 12 krokov TU, básne TU, spatná väazba TU)

Cvičenie myslenia

Cez sebavýchovu umením rozvíjame zmysly, ktoré otvárajú brány našej duše.
Aby sme sa však ako človek mohli stať vedomým pracovníkom na sebe, potrebujeme v ďalšom kroku pristúpiť k cvičeniu myslenia. Pre umelcov je prvým najbližším pomocníkom kniha Rudolfa Steinera “ Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch?“
Výsledky duchovného bádania toho, kto tou cestou prešiel, prinášajú nepredpojatým možnosť absolvovať duchovné poznávanie v sebe, pozorovateľom overiť výsledky v praxi a životom skúseným vyjasniť predstavy a zážitky.

Na základe prehľadného textu se naučíme systematicky myšlienkovo pracovať pomocou 12 krokov.

1.
Po očíslovaní odstavcov kapitoly pomaly a dôsledne prečítame nahlas text.
Osvojujeme si čo najviac z obsahu napísaného alebo vysloveného.

2.
Zapíšeme si obsah odstavca do vlastného zošita čo najvernejšie. Nepoužívame slová, ktoré
sa v odstavci nenachádzajú. Zapísaný obsah prečítame alebo prerozprávame spamäti.

3.
Súvislosti, ktoré zostanú nezrozumiteľné alebo ktoré vyvolávajú ďalšie otázky si poznamenáme písomne. Pri zapisovaní otázok druhých sa snažíme dokonale mlčať,
aj vo vnútri, a snažíme sa neprejavovať svoju súhlasnú alebo odmietavú mienku.
Po zapísaní otázky druhého sa zdržiavame komentára a nutkania odpovedať, aby sme sa
naučili s otázkami žiť bez odpovedí dlhšiu dobu.

4.
Následne sformulujeme myšlienku odstavca jednou rozvitou vetou, v ktorej rytme sa dobre dýcha a zapíšeme si ju. Vo vete nepoužívame sloveso v neurčitom čase (tzv.neurčitok).
Učíme sa tak z vlastných síl zopakovať Steinerov sled myšlienok.

5.
Prečítame vetu nahlas pred odstatnými, ktorí ju pozorne počúvajú. Pri druhom čítaní vety
si ostatní zapisujú slová, ktoré čítajúci duševným hnutím zdôraznil tak, že si ich stihli zapamätať alebo zapísať. Každý z počúvajúcich prečíta zapísané slová, ktoré z vety zaznamenal. Čítajúci si tieto slová vo svojej vete podčiarkuje a zistí, že z najviac podčiarknutých slov vznikne nová, kratšia a výstižnejšia veta. Pri tejto práci sa prejaví
aj účinok pôvodnej, myšlienkovo komplikovanej vety, ktorú poslucháči nedokázali vedomím celkom sledovať a uchopiť jej podstatu.

6.
Z odstavca si vypíšeme slovné spojenia so slovesami. Slovesá v neurčitom čase premieňame na slovesá činné.
Touto premenou sme zistili, že:

Touto premenou posilňujeme:
Čo si s tým dejom počnem? Čo s ním urobím? Ako ho zvnútorním? Ako si ho uložím? Ako zárodok vôle? Ako pokrm pre zomrelých, ktorých vyživujú naše duchovné myšlienky, priania, motívy, predsavzatia? Ako ideu premenenú v ideál?
“Ak vyslovím sloveso – spájam sa s bytosťou, o ktorej vyslovujem sloveso, ale sám tiež robím, čo druhý robí svojím fyzickým telom. Robím to s ním. Spájam svoje ja s fyzickým telom druhého, keď vyjadrujem nejaké sloveso. Naše načúvanie, menovite u slovies, je v skutočnosti vždy súčasnou činnosťou. Predovšetkým to najduchovnejšie v človeku je súčasne činné, len vlastnú činnosť potlačuje.” R.S. Waldorf.pedagogika metodika didaktika str.73.

7.
Po vypísaní slovies vznikne v duši pohyb, ktorý dokážeme vysloviť v prebásnených myšlienkach viažucich sa k obsahu odstavca. Prvej básni dáme názov.

8.
Pri tvorení básne vznikne imaginácia, obraz, ktorý si farebnými pastelkami nakreslíme.
Pri kreslení obrazu rozmýšľame alebo meditujeme. Ostatným obrázok neukazujeme.

9.
Z meditácie nad obrazom vznikne myšlienka, ktorá vzletne popíše nakreslený dej, aby si druhý mohol obraz predstaviť alebo vznikne nová báseň. Myšlienke alebo druhej básni dáme názov. Básne si na konci navzájom prečítame. Mimoslovné a slovné komentovanie, smiech ako aj tiché zahĺbenie nám umožňuje nadhľad nad výsledkom.

10.
Opakovanie celej kapitoly robíme nasledovne.
Každý odsek dostane k dispozícii tri riadky v zošite. Názov prvej básne sa napíše na začiatok prvého riadku a názov druhej básne zapíšeme na koniec tretieho riadku. Tieto názvy medzi sebou prepojíme slovami tak, aby veta vystihovala charakter odseku a čo najviac sa priblížila jeho obsahu.

11.
Sledujeme súvislosť myšlienkového pochodu od prvého k poslednému odstavcu.
Ako sa radí myšlienka k myšlienke? Kde sa myšlienkový pochod akoby prerušuje, aby sa
na neho opäť naviazalo na inom mieste? Kde sa objavujú náhle nové myšlienky – spočiatku zdanlivo možno nesúvislé – vedľa nejakej hlavnej a druhej myšlienky?
Dá sa vnímať „červená niť“?
Pokúsime si objasniť celkovú kompozíciu textu: Ako sa k sebe chovajú začiatok a koniec? Ukazujú sa v priebehu textu nejaké významné body alebo všetko vrcholí do jedného bodu? Rozvíja sa myšlienka z myšlienky skôr plasticky a dôsledne alebo prevláda skôr inšpiratívny štýl, pri ktorom jedna myšlienka len voľne naväzuje na druhú, objasňujú sa navzájom, stupňujú, alebo si odporujú? Pri tomto kroku sa jedná o prehlbujúce uchopenie umeleckého spôsobu akým je kapitola vnútorne vystavaná. Tým, že text teraz necháme na seba pôsobiť ako umelecké dielo, ako kompozíciu, otvárajú sa nám ďalšie skryté aspekty obsahu a myšlienok.
Dokážem umelecky stvárniť kapitolu?

12.
Posledný stupeň myšlienkového uchopenia a chápania je pokus preniknúť k podstate toho, čo bolo povedané. Duchovná veda Rudolfa Steinera spočíva na jasnovidných zážitkoch získaných nadzmyslovým vnímaním, ktoré následne bolo nutné preniesť do jasných myšlienok a pojmov. Rudolf Steiner musel nájsť takú reč, aby bola zrozumiteľná a pochopiteľná pre bežné rozumové schopnosti človeka súčasnej doby. Chceme ísť teraz túto cestu opačným smerom: od písaného textu k myšlienkovému pôsobeniu, odtiaľ k umeleckému zjaveniu a nakoniec k podstate pochopeného a vysloveného.
Zodpovedaním svojich otázok pred ostatnými sa učíme sprostredkovaniu obsahu knihy.

Knihu si budete môcť zakúpiť priamo na mieste za 8 €.
http://www.vydavatelstvo-futurum.sk/Vydavatelstvo_Futurum/f_u_t_u_r_u_m.html.

Skupina pracuje od 5.9.2016 a má 11 stálych členov.

Všeobecná náuka o človeku ako základ pedagogiky

Skupina pracuje od 21.9.2021 a má 8 stálych členov.

Škola odhalenia hlasu.

(kniha) Skupina pracuje od 15.11.2020 a má 16 stálych členov.

Spätná väzba

* Drahí priatelia na Ceste,
som vďačný Ľubici za prinesenie spôsobu spoločnej práce na prenikaní do obsahov
jedného z kľúčových poznávacích textov, do celého človeka.
Odhrnieme pri nej závoj "už" poznaného, keď činnými slovesami prečítaného
rozprúdime životné sily a osedlanou fantáziou, spolu z hlbín bytia uvoľneným citom
pre skutočnosť, dáme vystúpiť pred zrak obrazy, ktoré sa inak nachádzajú za zrakom.
Ich vzájomným prenikaním v tomto tvorivo-načúvacom zdieľaní vrastáme do myslenia,
ktoré možno nazvať Myslením.
* Pre mňa osobne je toto myšlienkovo-emocionálne cvičenie tvorivou činnosťou, ktorú zdieľam v úzkom kruhu podobne zmýšľajúcich a cítiacich bytostí, kam tieto obsahy aj patria. Vnútorné pochody a pocity tak dostávam cez pero von a následne cez zrkadlo spolužiakov si overujem správnosť, resp. nedostatky, ktoré mi vyvstanú, či už na tvorivej úrovni alebo na prezentačnej. Táto pondelňajšia hodina je akoby inou realitou v porovnaní so životom vonku.
* Obsah knihy sa snažíme v nás oživiť. Robíme to tak, že obsahy jednotlivých odstavcov sa postupne od zhrnutia jeho obsahu, formulácie otázok, cez nájdenie hlavnej myšlienky, vypisovanie slovesných spojení a obrazné znázornenie snažíme vyjadriť poetickým veršom. Pomocou týchto veršov potom dokážeme obsah knihy ľahšie uchopovať živým spôsobom.
* Možno v nijakej oblasti nie sme takí rýchli ako práve v myšlienkach. Hneď je všetko jasné, všetkému rozumieme, dokážeme sa rýchlo rozhodnúť, urobiť rýchle úsudky a závery.
No my sme spoločne zobrali myšlienku a pokúsili sa ju prepracovať umeleckým spôsobom. Koľko jemných nuansí, koľko odtieňov, koľko celkom osobných momentov vydoluje z nás len jeden jediný odstavec? Koľko point, básní a obrazov k nemu môže vzniknúť? Prostredníctvom umeleckej práce sme sa spojili s týmito myšlienkami natoľko, že ožívajú v našom prežívaní, v každodennosti našich životov. Už to nie sú len abstraktné slová na papieri.
* Moje prvé hodiny štúdia vnímam ako veľmi náročné a ťažké /začala som vo februári 2017. Zo začiatku som do obsahu takmer od slova do slova prepisovala text knihy, hlavnú myšlienku, ktorú sme mali vyjadriť jednou vetou som vyjadrila niekedy aj štyrmi, piatimi, nedarilo sa mi vynechať neurčitky a moje básne boli tiež veľmi naviazané na text, obsah a slovesá, častokrát mi neprišla žiadna otázka alebo som nevedela nakresliť obrázok . Počas štúdia ma sprevádzali časté prechladnutia a horúčky, opakované herpesy a veľká únava.
Postupom času som už menej používala neurčitky, zamýšľam sa v bežnom živote nad ich použitím a vnímam, čo so mnou robia, keď ich použijem alebo naopak ak ich vynechám. Uvedomujem si, že pomalšie rozprávam a pokojnejšie dýcham, pomalšie a s väčšími pauzami čítam synovi rozprávku na dobrú noc. Všeobecne menej hovorím, pozorujem, čo mi prináša mlčanie a nezdieľanie istých vecí ...
* Veľmi mi pomohlo to, že som si prepísala celý zošit a doplnila niektoré veci, čo mi chýbali. Robím si poznámky s dátumami a na tom si overujem, že vnímam text inak ako na začiatku.
* Atmosféra spoločného študovania doslova zahustila prácu myslenia. Zazneli sme v hlase. Vznášajúce sa otázky sme si odnášali so sebou, ďalej v nás žili, myslenie sa zkoncentrovalo, myšlienky sa čistili, vnútro sa mi prežitkom obrazov chvelo. Prepracovávaním sa jednotlivými jasne zameranými krokmi s podporou skupiny vo vzájomnom zrkadlení sme začali používať myslenie ako živý nástroj. Takto nám bolo dovolené dotknúť sa duchovnej esencie, ktorej sme akoby spočiatku išli naproti, a po dozretom čase akoby ona išla naproti nám.

Básne

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Predslov k tretiemu vydaniu, 2. odstavec.

SVADBA
Pokojne  nechám
nech pôsobí
zdraví cit
nehnaný mienkou sem a tam.
Pokojne nechám
nech pôsobí
poznanie
k svadbe citu a umu
k zdravému súdu
človeka, ktorý nahliadne.
z obrazu:
Ak srdce tancuje, tak sa um raduje.
Ak srdce súdi, tak sa um nudí.
Ak rozum cíti i srdce mu rozumie.   

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Predslov k tretiemu vydaniu, 2. odstavec.

OPRATY

To čo ku mne zhora prúdi,
nie vždy sa tak hlave ľúbi.
No ak nepredpojato dovolím
pôsobenie,
nájde to u mňa v zdravom cite,
pravdivé vyjadrenie.                          

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Predslov k tretiemu vydaniu, 3. odstavec.

CESTA K POZNANIU

Možnosti  ľudí pre nové poznanie
sú obmedzené.
Človek na ceste k nemu zdravú stravu
potrebuje.
Pravá pravda poznania sa ti ukáže,
ak jednu vec cez inú sprostredkuješ.
Opakované prežívanie ti odhalí,
že sú veci, ktoré ti predtým unikali.

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Predslov k piatemu vydaniu, 1. odstavec.

TENKÝ ĽAD

Počúvam, spracúvam,
spájam si, skladám,
jedno na zreteli stále mám:
že fyzické tak odlišné od duševného je...
Usilujem sa o správne pochopenie,
aby nevzniklo nejaké nedorozumenie.

z obrazu:

HÁDANKA

Veľké uši,  veľké oči,
otvorené srdce.
Čo je to?
...to ja sa usilujem byť bdelá
a pochopiť tak odkazy z tohto diela.

OBSAH

Prichádza obsah,
už je na dosah.
Čítam spis,
obraciam list.
Do hĺbky sa ponáram
a pojmy hľadám,
s dušou sa prepájam,
poznávam,
bádam.
Bdelo s  radosťou vidím
a uchopím,
skrze bdelú vôľu
v živote uplatním. 

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Predslov k piatemu vydaniu, 2. odstavec.

SPRIEVODCA

Učiteľ je náš vzor,
no v duchovnom školení neviďme sa celí v ňom.
Ako sprievodcu nech ho mám a v bádaní kráčam si svojou cestou sám.

z obrazu:

SPRIEVODCA

Má môj obdiv ako žije,
stojí pevne, rozvážny je.
Skúseností má viac, rady dáva,
na mojej ceste za duchovným poznaním sprevádza ma.

Rudolf Steiner -Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch. Podmienky, 1 odstavec.

PREBUDENÉ SCHOPNOSTI

Pozoruješ kvapky dažďa,
stekajúcich oknom podľa vlastných pravidiel.
Počúvaš očami
a sleduješ ušami aj to, čo sa deje za oknom.

Neprekvapuje ťa,
že si pochopil tajné pravidlá kvapiek a  oblakov,
že počuješ mračná ticho šepkať v hudbe vetra.

Rád počúvaš nekonečné rozhovory kvapiek dažďa,
lebo im konečne začínaš rozumieť....   

R. Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch. Podmienky, 3 odstavec.

HĽADANIE

Túžiš, hľadáš toho pravého,
čo k vyšším svetom cestu ukáže ti.
Raz stretneš ho, učiteľa múdreho,
on mnohé tajomstvá vyjaví ti.
Nenáhli sa, kráčaj po ceste poznania pomaly,
on s láskou ti všetko v pravý čas odhalí.

Z obrazu

Si ako žiak, čo dychtivo túži po poznaní,
v diaľke ho vidíš, učiteľ s kriedou na dlani.
Ak dušu svoju pripravíš cvičeniami,
on na tabuľu píše slová a ty,
stretneš sa s tajomstvami.

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Podmienky, 5. odstavec.

Z obrazu
SVET
Stojím pred otvoreným nebom
a v úcte sa skláňam
pred vážnou nádherou stvorenia.

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Podmienky, 5. odstavec.

DVERE
Za tými dverami je niekto,
koho si ctím.
Keď dvere otvorím,
teším sa,
že ho uvidím.
Keď  v detstve takúto bázeň pocítiš,
do duchovného sveta si cestu otvoríš.
Namieste je všade tam,
kde vyviera zo srdca hlbín.
Je to zárodok toho,
že sa v dospelosti žiakom tajnej vedy staneš.
Kto v detstve ľudí ctí,
v dospelosti sa k pravde a poznaniu priblíži.

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Podmienky, 6. odstavec.

CESTA
Ak k výšinám poznania svojou hlavou preniknúť chcem,
najprv srdcom k hlbinám úcty musím.
Tak pravia zákony svetové,
ktoré existujú v živote duchovnom
ako v živote materiálnom.

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Podmienky, 7. odstavec.

STRATY A NÁLEZY
Vštepená úcta je základ
a energicky získaná predpoklad,
aby sebavedomý úsudok,
čo hýbe kultúrou vpred
a lepšie zachová,
duševné sily nezmaril
pre vyššie poznanie pravdy.

z obrazu:
ŽIVÁ ÚCTA
Mnohé pravdy
pália mosty,
čo kritika živí
a rozvíja.
Úcta k vyššiemu
k poznaniu cieli živému. 

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Podmienky, 7. odstavec.

POZDRAV
Živú knihu učesal som,
chybné slová opravil som.
Nech už ďalej pôsobí,
do tej správnej podoby.
V srdci plameň stále majte,
v duchu so mnou zostávajte.
Čiňte s láskou, pokorne,
Rudolf Steiner osobne.